Gwarancja
Gwarancja.
 1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie towary i zapewnia ich sprawne działanie, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami użytkowania określonymi w przekazanej wraz z towarem dokumentacji.
 2. Termin gwarancji jest zależny od indywidualnych warunków danego producenta i liczy się od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Po upływie tego okresugwarancja wygasa.
 3. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Dostawcy w formiereklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 4. 4YourBike odpowiada wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru,
  • stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta elementów,
  • zdarzeń losowych i czynników noszących znamiona siły wyższej,
  • naturalnego zużycia.
 5. W przypadku wykrycia wady i zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji, Kontrahent winien skontaktowaćsię z Dostawcą. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@4yourbike.pl. 4YourBike dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe i objęte gwarancją. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o reklamacji towaru niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Przyjęcie towaru do reklamacji musi nastąpić wraz z kartą gwarancyjną (w przypadku rowerów) i dokumentem sprzedaży (paragon, faktura). W ramach gwarancji rowerów Dostawca wymienia tylko poszczególne komponenty (nie cały rower). Kupujący dostarcza towar na własny koszt, towar po naprawie lub wymianie jest odsyłany na koszt sprzedającego. Towar prosimy odesłać na adres:
Salon 4YourBike ul. Gen. Zaruskiego 8/U5 81-577 Gdynia

 
 1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć:
 • prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną;
 • zgłoszenie reklamacyjne z datą przyjęcia reklamacji, wpisaną datą sprzedaży, numerem paragonu
bądź faktury i nazwą lub opisem uszkodzenia;
 • wypełniony Druk Reklamacyjny.
 1. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni, jednakże wykonanie obowiązkówgwarancyjnych, polegających w szczególności na usunięciu wady fizycznej lub dostarczeniurzeczy wolnej od wad mogą być wykonane w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszeniagwarancyjnego.
 2. Termin powyższy nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia w płatności przez Kupującego za reklamowany produkt powyżej 7 dni od upływu terminu płatności. W powyższymprzypadku, do dnia uregulowania przez Kontrahenta zaległych kwot, Dostawca ma prawo odmówićprzyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania. Nie wstrzymuje to biegu terminu udzielonejgwarancji.
Wymiana i zwroty

Zgodnie z obowiązującym prawem przy sprzedaży na odległość możliwy jest zwrot nieużywanych produktów w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania. Przedmioty można zwrócić wyłącznie w stanie takim, jakie zostały nabyte. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają wszczęcie procedury zwrotu. Każdy kupujący w naszym sklepie może mieć pewność zarówno co do tego, że może zwrócić nieużywany produkt, jak i do tego, że każdy sprzedawany produkt jest nowy. Koszty przesyłki zwrotnej do sklepu ponoszone są przez Kupującego. W naszym sklepie bez problemu można również wymienić produkt na inny, jeżeli zakupiony nie przypadł do gustu. Produkty w tej samej cenie wysyłamy bez dopłaty, konieczne jest jedynie pokrycie kosztów nowej przesyłki. Aby odstąpić od umowy wystarczy złożyć oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@4yourbike.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], Numer zamówienia [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]